Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eventorent

Wij houden van goede afspraken en dat trachten we ook met onze klanten te bekomen om onaangename verrassingen voor beide partijen te voorkomen. Hieronder vindt u onze huurvoorwaarden, veel letters, maar wel van belang wanneer u wil samenwerken met Eventorent.

Huurvoorwaarden tenten en/of Feestmateriaal Eventorent

1) Reservatie/ betaling

 • De reservatie is pas definitief na het ontvangen van een gehandtekende overeenkomst. Deze wordt opgesteld door Eventorent en wordt als bindend beschouwd.
 • Een voorschot kan worden aangerekend naargelang de grootte van het project of naargelang de nodige voorbereidingen die moeten getroffen worden bij TotaalProjecten.
 • Het resterende bedrag wordt betaald per factuur of bij plaatsing van de tenten.

2) Levering en ophaling

 • Bij de levering van de tenten moet altijd  iemand aanwezig zijn voor aanduiding van de opstelplaats. Eenmaal de opbouw aangevat, zal deze afgewerkt worden.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 2 meter om de tenten tot op de opstelplaats te krijgen.
 • In geval van overmacht, zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 • Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.

3) Plaatsing

 • De huurder zal een plaats uitkiezen die niet-hellend is voor plaatsing van de tenten.
 • De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein, bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden voor de opbouw wordt aangevat en brengt de verhuurder hiervan op de hoogte. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim (in alle opzichten), valt ten laste van de huurder.
 • De huurder zal de materialen controleren bij de in ontvangst name. Bij het vaststellen van mankementen, gebreken of andere klachten dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met Eventorent.
 • Indien de gehuurde goederen op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein voor verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat de eerste materialen worden aangevoerd. Hij zal een voldoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal opnieuw wordt afgevoerd.
 • De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak, als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen.
 • De huurder waarborgt dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn.
 • Alle gebeurtelijke huur- en/of andere lasten zijn voor rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder.

4) Tijdens de verhuurperiode

 • Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden. Evenmin mogen er zelfklevers op de zeilen gekleefd worden; ook het aanbrengen van affiches en ander publiciteitsmateriaal (met kleefband, nietjes of andere hechtingsmiddelen) is niet toegestaan. Gekleurd papier mag eveneens niet tegen de zeilen gehangen worden, daar dit de zeilen blijvend zal verkleuren.
 • Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.
 • Onder alle omstandigheden moet voorzichtigheid geboden worden om de tent niet te beschadigen. Indien het risico van beschadiging blijft bestaan, dient de tent onverwijld afgebroken te worden.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals de schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

5) Annulatie

 • Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd na gehandtekende overeenkomst. Bij éénzijdige opzegging vanwege de huurder kan de huurder, naargelang moment van annulatie, de nodige kosten doorrekenen aan de huurder. Dit kan tot 100% zijn bij zeer laattijdige annulaties.

6) Wat te doen bij slecht weer

 • Bij opkomend onweer zal de huurder de tent helemaal afsluiten, dwz dat alle kanten volledig en goed dicht moeten zijn. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
 • De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen, om een overdreven ophoping van de sneeuw tegen te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden dat vanaf 3cm sneeuw het gevaar op instorting reëel is. Maatregelen kunnen zijn: de tent verwarmen, manueel verwijderen van de sneeuw, …

7) Verzekering en aansprakelijkheid

 • De huurder zal instaan voor een gepaste brandverzekering voor de personen, dieren of goederen die zich in en rondom de gehuurde goederen bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De aangegane verzekeringen zullen de periode van montage, stand en demontage afdekken.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tenten bevinden. Dit geldt zowel tijdens de opbouw of demontage als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor externe helpers. Noch indien zij zelf betrokken raken bij ongevallen die zij zelf  veroorzaken, noch bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening me te houden.
 • In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of de politie, zal de huurder instaan voor de uitvoering van de maatregelen en voor de kosten hieraan verbonden.
 • Alle andere schade dan brand- en stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.
 • De verhuurder behoudt het recht om bij slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren.