verhuur feestmateriaal

Verhuur van tenten, springkastelen en feestmateriaal

Huurvoorwaarden feestmateriaal Eventorent


1) Reservatie/ betaling


 • Een voorschot van 50% van het totale bedrag dient bij reservatie betaald te worden, contant of op het reknr. BE18 1030 3688 8865 van Eventorent.
 • De reservatie is pas definitief als deze door ons werd bevestigd en het voorschot werd voldaan.
 • Voor bestellingen van feestmateriaal kleiner dan € 150 excl BTW, rekenen wij voor het leveren van het materiaal, een forfaitair bedrag van € 40. Dit bedrag omvat geen extra transportkosten voor verplaatsingen verder dan 20 km.


2) Gebruik


 • De klant zal het gehuurde materiaal als een goede huisvader gebruiken.
 • De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden of overmacht, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, minderwaarde enz. in de ruimste zin.
 • Terugname van de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 14 werkdagen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken .
 • Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan EVENTORENT.
 • De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken.


3) Annulatie


 • Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd. Bij éénzijdige opzegging vanwege de huurder (om het even wanneer de annulering gebeurd is), is de huurder gehouden 50% van het totale huurbedrag te betalen ten titel van vergoeding wegens verlies en gederfde winst.


4) Aansprakelijkheid


 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen).
 • Alle andere schade dan brand- en stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode, wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.
 • Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde materialen zal geen aanleiding zijn tot terugbetaling of prijsvermindering.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat de eerste materialen worden aangevoerd. Hij zal een voldoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal opnieuw wordt afgevoerd.
 • Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.